Social objects in the brain

A new study from IMC researchers published in the scientific journal NeuroImage

2016.05.19 | Anne-Mette Pedersen

A new study from IMC researchers Kristian Tylén, Riccardo Fusaroli, and Andreas Roepstorff, published in the scientific journal NeuroImage, used LEGO bricks to investigate the neurocognitive underpinnings of our engagements with symbolic objects. The study suggests that we experience symbolic objects as social entities.

Sometimes objects are just objects, that is, static, material things. But some objects are relevant to us due to their particular role or value in our social lives. Symbolic artifacts such as road signs, national flags, wedding rings, and artworks are imbued with social significance as they are developed, negotiated and engaged in a variety of everyday cultural practices. More than mere physical objects, we thus experience them as vehicles of social meaning: although a red traffic light does not present any physical impediment to movement, it still (most often) stops us from crossing the street.

A new study conducted by IMC researchers Kristian Tylén, Riccardo Fusaroli and Andreas Roepstorff, and just published in the high-ranking scientific journal NeuroImage, investigates the neurocognitive underpinnings of our engagements with such symbolic artifacts. In a two-day experimental study, participants in groups first built collective models of LEGO bricks to illustrate their understanding of abstract concepts such as ‘justice’, ‘safety’ and ‘collaboration’. Later they went into an fMRI brain scanner where they would be presented with pictures of their own and others’ LEGO models. Interestingly, when participants attended to the meaning of the models, brain areas associated with social cognition and language were activated. These areas are often found in studies where participants watch social stimuli or are instructed to think about other people’s mental states. Lead researcher Kristian Tylén explains: “It is really interesting that brain areas associated with social interaction and reasoning are also active when our participants look at static, dead objects. It tells us that these objects have gained symbolic meaning through social interaction in the preceding group interventions”. Furthermore, special activation patterns in brain areas related to social empathy were found when participants saw LEGO models that they had built with their own group in contrast to models made by other groups. Riccardo Fusaroli continues: “Activation in these areas were found to depend on how closely the participants felt related to their fellow group members after the LEGO construction sessions.“ Together these finding shed new light on the special status of symbolic objects in human cognition. More than simple material structures these objects are experienced as an extension of our social engagements with each other, as trails of social and cultural interactions.

Read the article here.

Contact: Kristian Tylén, kristian@cc.au.dk, phone: 26 45 50 32

High resolution pictures here.

****

Sociale objekter i hjernen

En ny undersøgelse fra IMC forskere Kristian Tylén, Riccardo Fusaroli, og Andreas Roepstorff, netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift NeuroImage, bruger LEGO-klodser til at undersøge hvad der sker i hjernen når vi omgås symbolske artefakter. Undersøgelsen tyder på, at vi oplever symbolske objekter som sociale størrelser.

Sommetider er objekter bare objekter, det vil sige statiske, materielle ting. Men nogle objekter er relevante for os på grund af deres særlige rolle eller værdi i vores sociale liv. Symbolske artefakter såsom vejskilte, nationale flag, vielsesringe, og kunstværker er gennemsyret af social betydning, fordi de er involveret i og udviklet gennem vores daglige kulturelle praksisser med hinanden. Mere end blot fysiske objekter oplever vi dem som bærere af social betydning: selvom et rødt trafiklys ikke fysisk forhindrer os i at krydse vejen stopper vi stadig (oftest) op og venter på grønt lys.

En ny undersøgelse foretaget af IMC forskere Kristian Tylén, Riccardo Fusaroli og Andreas Roepstorff, og netop offentliggjort i det velrenommerede videnskabelige tidsskrift NeuroImage, undersøger hvad der sker i hjernen når vi omgås sådanne symbolske objekter. I en eksperimentel undersøgelse der strakte sig over to dage, byggede grupper af forsøgsdeltagere først sammen modeller af LEGO-klodser, der illustrerede deres fælles forståelse af abstrakte begreber såsom 'retfærdighed', 'sikkerhed' og 'samarbejde'. Senere blev deres hjerner skannet med fMRI mens de så på billeder af deres egne og andres LEGO modeller.

Forskerne observerede at når forsøgsdeltagerne rettede opmærksomheden mod betydningen af ​​modellerne, blev områder i hjernen som normalt forbindes social kognition og sprog aktiveret. Disse områder finder man som regel i studier, hvor forsøgsdeltagerne ser sociale stimuli (fx andre mennesker) eller bliver bedt om at forestille sig andre folks tanker og følelser. Kristian Tylén forklarer: "Det er virkelig interessant at hjerneområder forbundet med social interaktion også er aktive når vores forsøgsdeltagere så på statiske, døde objekter. Det fortæller os, at disse objekter har antaget symbolsk betydning gennem den sociale interaktion i de foregående gruppeinterventioner". Desuden fandt man særlige aktiveringsmønstre i hjerneområder relateret til social empati når deltagerne så på LEGO-modeller som de havde bygget med deres egen gruppe i modsætning til modeller fra andre grupper. Riccardo Fusaroli fortsætter: "Aktivering af disse områder viste sig at afhænge af, hvor tæt deltagerne følte sig relateret til de øvrige gruppemedlemmer efter LEGO- sessionerne."

Tilsammen kaster fundene nyt lys over symbolske objekters særlige kognitive status i den menneskelige bevidsthed. Mere end simple materielle strukturer opleves disse i forlængelse af vores sociale engagementer med hinanden, som spor af sociale og kulturelle interaktioner.

Research, Media coverage

Kommentar