Aarhus University Seal

De dræbte krigere i Alken Enge

Ny bogudgivelse om efterritualer i ældre jernalder

Denne bog repræsenterer en foreløbig milepæl i en meget lang historie, der udspringer ved bredden af Mossø syd for Skanderborg i Østjylland. Her er der i løbet af de sidste hundrede a?r fundet omfattende mængder af spredte menneskeknogler i det nu tilgroede søbassin; knogler, som har vist sig at være en del af et stort slag, der fandt sted omkring Kristi fødsel. Allerede i 1896-97 blev de første menneskekranier fra det 40 hektar store va?domra?de registreret i forbindelse med herredsberejsningerne. Men først i 1957-60 blev deciderede arkæologiske udgravninger fore- taget under ledelse af Harald Andersen. Det var under disse udgravninger, at lokalitetens ekstraordinære karakter for alvor blev tyde- lig: I næsten samtlige udgravningsgrøfter dukkede der menneskeknogler op. Efterbearbejdningen af fundet var dog ganske spar- som, og følgelig blev der næsten ikke publiceret noget om pladsen, og i løbet af nogle a?rtier gled Alken Enge atter i glemmebogen.

Pa? baggrund af en række nye undersøgelser i 2009 blev det med tre Carlsberg-bevillinger muligt at igangsætte en udgravningskampagne, der strakte sig over tre gravesæsoner i 2012-2014. Udgravningerne er foretaget spredt i omra?det, men endte med at være fokuseret omkring en hovedkoncentration af knoglefund i den vestlige del af va?domra?det. Ud over arkæologiske udgravninger er der foretaget en række andre undersøgelser, herunder borekortlægninger, geofysik og vegetationshistorie (Ilsø). Undersøgelserne har desuden kastet nyt lys over bevarings- forholdene i engomra?det, hvor menneske- og dyreknoglerne er fundet.

I selve bearbejdningsfasen (2014-2017) er der pa?ga?et en række analyser af det humane materiale (fysisk antropologi, histologi, aDNA og retsmedicinske traumeanalyser) samt fundbearbejdning, isotopanalyser, ar- kæozoologisk karakteristik, metalanalyser, dateringer (OSL, 14C og dendrokronologi), pollen-, sediment- og makrofossilanalyser. Dele af analyserne er pa? indeværende tidspunkt allerede præsenteret i internationale tidsskrifter (Holst et al. 2018). Denne bog skal ligeledes ses i sammenhæng med digital tilgængeliggørelse af en stor database, hvor resultaterne af alle relaterede undersøgelser ogsa? foreligger.

Bogen er redigeret af Mette Løvschal, Rasmus Birch Iversen og Mads Hähler Holst og kan snart købes gennem Jutland Archaeological Society: http://jyskarkaeologiskselskab.dk/en/bestil-boeger.

   

Kontakt

Mette Løvschal, Lektor
Institut for Kultur og Samfund